Нормативна уредба


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Европейски подход към медийната грамотност в цифрова следа COM (2007) 833

Допълнителни документи
in_progress.pdf