Решение на СЕМ № 15-00-16 от 16.03.2004 г.

Начало » Актове на СЕМ » Решение на СЕМ № 15-00-16 от 16.03.2004 г.
17 Март 2004 Р Е Ш Е Н И Е

№ 15- 00- 16
гр.София,16.03.2004 г.СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на
на 16.03.2004 г. в съответствие с правомощията си по чл.32, ал.1, т.2 от ЗРТ образува производство за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на Българската национална телевизия Кирил Емануилов Гоцев.

За да постанови решението си, Съветът за електронни медии прие за установено следното:

І. От фактическа страна

На Българската национална телевизия са издадени три Наказателни постановления, както следва:
1.Наказателно постановление № 01 от 08.01.2002 г. – в предаването “Гласове”, излъчено по Канал 1 на БНТ на 09.12.2001 г. г-н Симеон Сакскобурготски е наречен “не много биологически надарен човек” и “неизлъчващ здраве”, с което е нарушена неговата лична неприкосновеност. БНТ е допуснала предоставяне за разпространение на предаване в нарушение на прогласения в чл. 10, ал.1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията принцип за защита на личната неприкосновеност на гражданите, поради което на БНТ е наложено наказание – имуществена санкция.
2. Наказателно постановление № 37 от 12.07.2002 г. – в предаването “Актуално”, излъчено по Канал 1 на БНТ на 21.05.2002 г., е засегнато търговско дружество “Каолин” АД. Дружеството е поискало право на отговор, но БНТ не е осигурила включване на отговора в следващото издание на предаването на 28.05.2002 г.. Извършено е нарушение на чл. 18, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията, поради което на БНТ е наложено наказание – имуществена санкция.

3. Наказателно постановление № 38 от 12.07.2002 г. – в предаването “Всяка неделя”, излъчено по Канал 1 на БНТ на 09.06.2002 г. е засегнато търговско дружество “Каолин” АД. Дружеството е поискало право на отговор, но БНТ не е осигурила включване на отговора в следващото издание на предаването на 16.06.2002 г.. Извършено е нарушение на чл. 18, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията, поради което на БНТ е наложено наказание – имуществена санкция.
Извършените нарушения на Закона за радиото и телевизията са установени и санкционирани по предвидения в Закона за административните нарушения и наказания ред, като и трите наказателни постановления са влезли в сила.

ІІ. От правна страна

Разпоредбата на чл. 67 от ЗРТ сочи основанията, на които може да се прекрати предсрочно мандатът на генералния директор на БНТ:
“Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно:
1. на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета за електронни медии;
2. ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори.”
Съветът за електронни медии обсъди и прие наличието на системни нарушения.
Съгласно § 1, т.5 от допълнителната разпоредби на ЗРТ:
“По смисъла на този закон:
5. "Системно" е извършване на нарушение по една глава на този закон три или повече пъти.”

Посочените по-горе нарушения са по Глава първа от ЗРТ “Общи положения”. Нещо повече, и трите нарушения са на принципите за осъществяване на телевизионна дейност. НП № 01 е във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗРТ, който защитава личната неприкосновеност на гражданите, а НП № 037 и № 038 са за нарушения на чл. 18, ал. 3 от ЗРТ, която разпоредба е във връзка с един друг основен принцип за осъществяване на телевизионна дейност, а именно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗРТ – гарантиране на правото на отговор.Нарушенията са извършени в предавания на Българската национална телевизия – “Гласове”, “Актуално” и “Всяка неделя” и за тези нарушения са издадени наказателни постановления от Председателя на СЕМ, които са влезли в сила. Извършването и на трите нарушения е допуснато от г-н Кирил Емануилов Гоцев в качеството му на генерален директор на БНТ.
Съветът за електронни медии разгледа въпросът относно мандата на генералния директор на БНТ г-н Кирил Гоцев. Първото наказателно постановлениие № 01/2002 г. е издадено в периода, когато г-н Гоцев е бил “временно” изпълняващ длъжността генерален директор на БНТ, а следващите две № 037 и № 038 от 2002 г. са издадени, когато той е бил “титулярен” генерален директор на БНТ. СЕМ приема, че става въпрос за едно и също лице в едно и също качество. Това заключение СЕМ прави на основание смислово тълкуване на ключови фрази ( определения), характеризиращи статута на г-н Гоцев към онзи момент – 08.01.2002 г. до 12.07.2002 г. И в трите наказателни постановления е казано, че БНТ се представлява от Кирил Емануилов Гоцев, и то в качеството му на генерален директор на основание чл. 68, т. 7 от ЗРТ. Представителството е присъща и легално дефинирана в ЗРТ функция на генералния директор на БНТ. Правомощията му са изчерпателно изброени в чл. 68, т.1-9 от ЗРТ. Законът не определя различни функции, обем правомощия и отговорности за временно или титулярно заемащ длъжността генерален директор на БНТ. Съгласно чл. 68, т.7 от ЗРТ: “ Генералният директор представлява БНТ пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина.” Безспорно е, че и в трите наказателни постановления г-н Гоцев е упоменат като лице, представляващо БНТ.
От друга страна в ЗРТ ясно са дефинирани и разграничени два вида отговорност. Едната отговорност е обективна и се носи от радио- и телевизионните оператори (напр. чл.10, чл.12, чл.16, чл.17 и др. от ЗРТ).
Другият вид отговорност е субективната отговорност, т.е. тази отговорност се носи лично, както предвижда разпоредбата на чл. 67, ал.1, т.2 от ЗРТ. СЕМ приема, че тук отговорността е лична и следва да се носи от генералния директор на БНТ както за лично извършени от него действия, така и в случаите, когато е допуснал извършването на такива нарушения от други лица, над които той не е упражнил достатъчно контрол.
Поради това и СЕМ прие, че г-н Кирил Гоцев в качеството си на генерален директор на БНТ е допуснал извършването от други лица на три системни нарушения по една глава от ЗРТ, като тези нарушения са на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори.
Съветът за електронни медии разгледа и въпросът доколко извършените системни нарушения са груби по смисъла на ЗРТ.
Понятието “груби нарушения” е разгледано от Конституционния съд, който посочва недвусмислено, че преценката се извършва за всеки конкретен случай на нарушение. В този смисъл е Решение № 10 от 25.06.1999 г. на КС на РБ по конст.дело № 36/98 год.:
" Действително законодателят не е изяснил в допълнителните разпоредби на ЗРТ съдържанието на израза "груби нарушения" на този закон, но това е поради голямото разнообразие на хипотези, като всяка от тях би могла да се преценява само с оглед на конкретната ситуация и конкретния момент. Това е така, защото едно нарушение на закона в определени ситуации, например извънредно положение, би могло да се квалифицира като грубо, докато в една спокойна, нормална ситуация такова нарушение не би било правно релевантно. Законодателят е предоставил на практиката във всеки отделен случай и при всяка конкретна обстановка да се прави преценка на степента и сериозността на нарушението. Обратното би довело до излишно и абстрактно теоретизиране на понятието "груби”.”

СЕМ като единствен компетентен орган трябва да прецени дали степента на обществена опасност на посочените по-горе нарушения ги прави груби, като се ръководи от конкретната обстановка във всеки отделен случай.

Всяко едно от разгледаните нарушения е грубо, тъй като е с висока степен на обществена опасност и сериозно накърнява обществения интерес. Високата степен на обществена опасност би следвало да се преценява с оглед на деянието и настъпилите вредни последици.

Наказателно постановление № 01/2002 г. е за извършено грубо нарушение на принципа за защита на личната неприкосновеност на гражданите, тъй като е нарушена личната неприкосновеност на Министър председателя на Република България г-н Симеон Сакскобургготски, което е недопустимо, още повече за национален обществен оператор в правова държава, каквато е Република България.

Наказателни постановления № 037/2002 г. и № 038/2002 г. също са за груби нарушения. В резултат на непредоставеното право на отговор на “Каолин” АД са нарушени както разпоредби на ЗРТ, така и правото свободно да се изразява и разпространява мнение и забраната това мнение да бъде използвано за накърняване правата и доброто име на другиго (принципи, залегнали в Конституцията на Република България).

Непредоставянето на право на отговор на “Каолин” АД нарушава както правото на юридическото лице да изрази свободно мнението си по тема, от която е засегнато, така и правото на обществото (зрителите) да формират адекватно мнение, като получат информация и за двете гледни точки.

Допълнителни мотиви за приемане на настоящото решение са и обстоятелствата около сключения еднолично от генералния директор на Българска национална телевизия Кирил Гоцев договор с “Видео интернешънъл” ЕООД договор за търговско представителство. Договорът беше сключен в условията на непрозрачност и без санкцията на Управителния съвет на БНТ.

С поведението си при изясняването на създалата се около въпросния договор ситуация г-н Кирил Гоцев, в качеството си на генерален директор на БНТ, се отнесе с недопустимо неуважение към съответните държавни институции, проявили интерес относно дейността на националната обществена медиа.

В допълнение към горното, Съветът за електронни медии на свое заседание от 08.03.2004 г. прие решение, с което констатира незадоволителното изпълнение на договора за управление на БНТ, сключен с Кирил Емануилов Гоцев на 11.03.2002 г.(мотивите се съдържат в протокола от заседанието на СЕМ от 08.03.2004 г.)Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал.1,т.2 във връзка с чл. 67, ал.1, т.2 от ЗРТ Съветът за електронни медии


Р Е Ш И:

1. На основание чл. 32, ал.1, т.2 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 2 от ЗРТ, за това, че е допуснал извършването от други лица на три системни нарушения на принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност по една глава от ЗРТ, и във връзка с чл. 67, ал.1, т.2 от ЗРТ за това, че е допуснал извършването от други лица на груби нарушения на принципите за осъществяване на радио- и телевизионна дейност прекратява предсрочно мандатът на генералния директор на БНТ г-н Кирил Емануилов Гоцев.
2. На основание чл. 67, ал. 2 ЗРТ възлага ръководството на Българска национална телевизия на г-н Борислав Геронтиев Ботев до провеждане на нов избор за генерален директор, който да се проведе в срок до три месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от датата на соъбщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ:

(Райчо Райков)