Правила


за вътрешно подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения


Вътрешни правила


за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси


Правила


за управление на цикъла на обществените поръчки в СЕМ


Правилник


за устройството и дейността на Съвет за електронни медии и администрацията към него.


Стратегия


за управление на риска в Съвета за електронни медии


Вътрешни правила


за работа с информацията, представляваща търговска тайна, постъпила в Съвета за електронни медии


Вътрешни правила


за достъп до обществена информация в Съвета за електронни медии


Вътрешни правила


за организация на работата с предложения, сигнали и жалби в Съвета за електронни меди


Правилник


за основните изисквания и елементи на системата за финансово управление и контрол в Съвета за електронни медии


Правилник


за планиране, разходване и отчитане на бюджета на Съвета за електронни медии


Правилник


за вътрешния трудов ред в Съвета за електронни медии


Етичен кодекс


за поведение на служителите в администрацията на Съвета за електронни медии


Правилник


за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радиооператори, разпространяващи своите програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване


Правилник


за организиране и провеждане на процедура от Съвета за електронни медии за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за програми, разпространявани чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване


Правилник


за реда за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания от СЕМ


Вътрешни правила


за установяване на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии.


Правилник


за условията и реда за регистриране от Съвета за електронни медии на радио- и телевизионни оператори