Вътрешни правилаза организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси


Правилаза управление на цикъла на обществените поръчки в СЕМ


Правилникза устройството и дейността на Съвет за електронни медии и администрацията към него.


Стратегияза управление на риска в Съвета за електронни медии


Вътрешни правилаза работа с информацията, представляваща търговска тайна, постъпила в Съвета за електронни медии


Вътрешни правилаза достъп до обществена информация в Съвета за електронни медии


Вътрешни правилаза организация на работата с предложения, сигнали и жалби в Съвета за електронни меди


Правилникза основните изисквания и елементи на системата за финансово управление и контрол в Съвета за електронни медии


Правилникза планиране, разходване и отчитане на бюджета на Съвета за електронни медии


Правилникза вътрешния трудов ред в Съвета за електронни медии


Етичен кодексза поведение на служителите в администрацията на Съвета за електронни медии


Правилникза организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни медии за лицензиране на радиооператори, разпространяващи своите програми чрез наземно аналогово радиоразпръскване


Правилникза организиране и провеждане на процедура от Съвета за електронни медии за издаване на лицензия за радио- и телевизионна дейност за програми, разпространявани чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване


Правилникза реда за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания от СЕМ


Вътрешни правилаза установяване на публични държавни вземания от Съвета за електронни медии.


Правилникза условията и реда за регистриране от Съвета за електронни медии на радио- и телевизионни оператори