Декларация за достъпност

Начало » Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1 - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Съвет за електронни медии (СЕМ) се ангажира да осигури достъпност на съдържанието на интернет страницата си в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление и чл. 39 и чл. 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:
Сайта на Съвет за електронни медии – https://www.cem.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

I. Статус на съответствие
Частично съответства на изискванията на посочения стандарт поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание
Несъответствията със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) на сайта на СЕМ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

Приложение 1:
Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично съответствие
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Частично съответствие
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурен
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурен
Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Не е осигурено
Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието. Не е осигурено
Да не се представя текст във вид на изображение Частично съответствие
Частично осигурено, с изключение документи


Дата на първоначално изготвяне на декларацията:
13.10.2023 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:
13.10.2024 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:
13.10.2023 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:
Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/ мобилното приложение.

Обратна информация и данни за контакт:
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните адреси: office@cem.bg или гр. София бул. Шипченски проход 69, ет. 5, стая 505.

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: неприложимо.

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:
Евгени Димитров, office@cem.bg. Телефон: +359 2 970 88 44

Процедура по прилагане
На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ в Съвет за електронни медии е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

1. Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на сайта на Съвета за електронни медии, могат да се подават лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител.
Сигналите в СЕМ се подават по следния начин:
• На електронен адрес: office@cem.bg
• Чрез Системата за сигурно електронно връчване към профила на Съвет за електронни медии;
• В деловодството на СЕМ на адрес гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, стая 505 - на хартиен носител;
• Чрез лицензиран пощенски оператор на хартиен носител на адрес гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет. 5, стая 505.
Сигналите се регистрират в Съвета за електронни медии в деня на постъпването им и се разглеждат в срок до един месец от датата на регистрацията. В същия срок се подготвя и изпраща и отговорът, който съдържа: описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
В случаите, когато сигналът е подаден Системата за сигурно електронно връчване, отговорът се получава през нея.
Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават  до министъра на електронното управление, на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София 1000, по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.

РАЗДЕЛ 2 - ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
Съвет за електронни медии се ангажира да увеличи цифровата достъпност до сайта си като работи активно за подобряване на тяхната използваемост. В тази си дейност СЕМ се придържа към наличните стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.
Ако срещате затруднения докато работите с https://www.cem.bg или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта:
13.10.2023 г.

Дата на последната актуализация на портала вследствие на съществено преработване на неговото съдържание:
13.10.2023 г.