Заявление за регистрация по чл. 125н от Закона за радиото и телевизията