Достъп до информация

Начало » Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Място на предоставяне на достъп до обществена информация
Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:
-   писмено заявление подадено в деловодството на Съвета за електронни медии (Съвета) на адрес: бул. “Шипченски проход” 69, етаж 5, стая 505, София 1574, 02 970 88 18 
- заявление подадено на електронния адрес на Съвета: [email protected]
-   устно запитване, направено в деловодството на Съвета.
Работното време на деловодството: от 8:30 часа до 17:00 часа от понеделник до петък.

Съдържание на заявлението
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението не се съдържат данните по точки 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:
1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
2. устна справка;
3. копия на материален носител (хартиен или технически);
4. копия, предоставени по електронен път или посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните;
За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.
Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Разглеждане на заявленията
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.
В този срок Съветът за електронни медии взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява писмено заявителя за своето решение.
 
Уточняване на заявлението за достъп и удължаване на срока за произнасяне
В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. В такъв случай 14-дневния срок започва да тече от датата на уточняването на предмета.
Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.
14-дневния срок за произнасяне може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото изрично писмено съгласие за предоставянето й.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация
Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.
За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от служител в деловодството на Съвета за електронни медии.
Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп
В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не заплати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

РАЗХОДИ
Достъпът до обществена информация е безплатен.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2022 г.), разходите, които се заплащат за предоставяне на обществена информация са според видa на носителя:
1. Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.
2. Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.
5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.
6. DVD диск 4,7 GB - 1 бр. - 0,30 лв.
7. DVD диск 8,5 GB - 1 бр. - 0,67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.