Искане за откриване на конкурс по реда на чл.116 и сл. от Закона за радиото и телевизията