Заявление за регистрация по по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията