Mеморандум за разбирателство


между националните регулаторни органи — членове на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги


Съобщение на Европейската комисия


Насоки относно практическото прилагане на критерия за основна функционална възможност от определението на „услуга на платформите за споделяне на видеоклипове“ съгласно Директивата за аудио-визуалните медийни услугиСъобщение на Европейската комисия


Насоки в съответствие с член 13, параграф 7 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги относно изчисляването на дела на европейските произведения в каталозите на услуги по заявка и за определянето на понятията „малобройна аудитория“ и „нисък оборот“


Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година


за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)


Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година.


за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия)


Решение на Съда на ЕС за търговската реклама (дело C-314/14)


Съветът за електронни медии информира, че по-рано тази година Съдът на ЕС в Люксембург се произнесе по дело, което се отнася до отделянето на телевизионната реклама от предаванията, ограниченията на времето за рекламни спотове и съобщенията за спонсорство.


Обща декларация


на първата среща на регулаторните органи за аудиовизуални медийни услуги на държавите-членки на ЕС


Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комите


Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар.


Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година.


относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година.


за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия.


Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година.


относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.


Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година.


относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество


Препоръка (2006/952/ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.


относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комит
Съобщение на Комисията относно прилагането на държавните помощи по отношение на обществената услуга


прието на 2 юли 2009


Директива (89/552/ЕИО) на Съвета ("Телевизия без граници")


относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност


Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета


за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (Текст от значение за ЕИП)


Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета


За изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение