Регламент (ЕС) 2024/1083 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година (Европейски акт за свободата на медиите)


Европейски акт за свободата на медиитеРегламент (ЕС) 2024/900 на Европейския парламент и на съвета от 13 март 2024 година


относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиранеРегламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022


относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги)Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година


за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година.


за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия)


Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 април 2019 година


относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕОДиректива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година


относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година.


относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното обществоДиректива (ЕС) 2019/2161 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година


за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и на директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в СъюзаДиректива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година.


относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година.


за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия.


Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година.


относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.


Резолюция на Европейския парламент от 9 май 2023 г.


относно прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услугиРезолюция на Европейския парламент от 22 май 2013 г.


относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услугиДоклад на Комисията до Съвета, до Европейския парламент, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите


относно прилагането на Препоръка на Съвета от 24 септември 1998 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги - Закрила на децата в цифровия святСъобщение на Европейската комисия насоки съгласно чл. 33а, параграф 3 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги


Насоки съгласно член 33а, параграф 3 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги за обхвата на докладите на държавите членки относно мерките за насърчаване и развитие на умения за медийна грамотностСъобщение на Европейската комисия относно насоки в съответствие с член 13, параграф 7 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги


Насоки в съответствие с член 13, параграф 7 от Директивата за аудио-визуалните медийни услуги относно изчисляването на дела на европейските произведения в каталозите на услуги по заявка и за определянето на понятията „малобройна аудитория“ и „нисък оборот“Съобщение на Европейската комисия


Насоки относно практическото прилагане на критерия за основна функционална възможност от определението на „услуга на платформите за споделяне на видеоклипове“ съгласно Директивата за аудио-визуалните медийни услугиСъобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет


Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар.


Съобщение на Комисията


относно прилагането на правилата за държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространениеСъобщение от Комисията до Европейския Парламент, Съвета, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите


Европейски подход към медийната грамотност в цифрова следа COM (2007) 833Становище на Европейския икономически и социален комитет


относно „Рекламата чрез инфлуенсъри и въздействието й върху потребителите"Решение на Съда на ЕС за търговската реклама (дело C-314/14)


Съветът за електронни медии информира, че по-рано тази година Съдът на ЕС в Люксембург се произнесе по дело, което се отнася до отделянето на телевизионната реклама от предаванията, ограниченията на времето за рекламни спотове и съобщенията за спонсорство.


Mеморандум за разбирателство


между националните регулаторни органи — членове на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги