Нормативна уредба
Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 годиназа изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)


Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година.за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) (кодифицирана версия)


Решение на Съда на ЕС за търговската реклама (дело C-314/14)Съветът за електронни медии информира, че по-рано тази година Съдът на ЕС в Люксембург се произнесе по дело, което се отнася до отделянето на телевизионната реклама от предаванията, ограниченията на времето за рекламни спотове и съобщенията за спонсорство.


Обща декларацияна първата среща на регулаторните органи за аудиовизуални медийни услуги на държавите-членки на ЕС


Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитеУсъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар.


Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 година.относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 2002/65/EО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета


Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година.за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия.


Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година.относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.


Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година.относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество


Препоръка (2006/952/ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги


Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комит


Съобщение на Комисията относно прилагането на държавните помощи по отношение на обществената услугаприето на 2 юли 2009


Директива (89/552/ЕИО) на Съвета ("Телевизия без граници")относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност


Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съветаза изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (Текст от значение за ЕИП)


Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на СъветаЗа изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби от законовите, подзаконовите и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняването на дейности по телевизионно разпространение