Нормативна уредба


Съобщение на Комисията относно прилагането на държавните помощи по отношение на обществената услуга радио- и телевизионно разпространение (текст от значение за ЕИП) прието на 2 юли 2009

Допълнителни документи

broadcasting_communication_bg.pdf