Нормативна уредба
ЗАКОН за радиото и телевизията


ЗАКОН за електронните съобщения


ЗАКОН за авторското право и сродните му права


ЗЗДПДПОРДМУЗАКОН за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги


ЗАКОН за здравето


ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина


ЗАКОН за защита на потребителите


ЗАКОН за административните нарушения и наказания


ЗАКОН за закрила на детето