ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за електронните съобщения
ЗАКОН за авторското право и сродните му права
ЗЗДПДПОРДМУ


ЗАКОН за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги


ЗАКОН за здравето
ЗАКОН за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗАКОН за защита на потребителите
ЗАКОН за административните нарушения и наказания
ЗАКОН за закрила на детето
ЗАКОН за хазарта