Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за
обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги