Нормативна уредба


Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.

Допълнителни документи

direktiva 77_2002.pdf