Директива 2002/77/ЕО на Комисията от 16 септември 2002 година. относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги.