Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет. Усъвършенстване на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар.