Директива 2003/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия.