Правилник за условията и реда за регистриране от Съвета за електронни медии на радио- и телевизионни оператори