Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съгласно т. 12 от § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗРТ “Реклама е всяко публично съобщение, включено в програмата на радио- или телевизионен оператор, във връзка с търговия, работа, занаят или професия, имащо за цел да насърчи продажбата, покупката или наемането на стока или услуга, включително на недвижима собственост, да съдейства за популяризирането на кауза или идея или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия...”.

Рекламата трябва ясно да се разпознава като такава и да бъде отделена от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства, да се включва в програмата под формата на рекламни блокове между отделните предавания и т.н. Съществуват забрани за реклама в определени предавания, на определени стоки, ограничения при прекъсване на предавания, ограничения по отношение общото времетраене на рекламата и др.

Съгласно т.20 от § 1 от Допълнителната разпоредба на ЗРТ: “Спонсорство е всеки принос на физическо и юридическо лице, което не участва в радио- и/или телевизионна дейност или в производството на аудио- и аудио-визуални произведения, към директно или индиректно финансиране на радио- и телевизионни програми с цел популяризиране в обществото на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или продукция.”

По отношение спонсорството също има редица ограничения – чл. 89 и сл. от ЗРТ, които са подробно разгледани в решение на СЕМ № 15-00-59/08.04.2002 год.

Имайки предвид разпоредбите на ЗРТ относно рекламата и спонсорството, следва да разгледаме въпроса доколко т.нар. “часовник” може да се определи като предаване.

В ЗРТ съществува легална дефиниция на понятието “предаване” - т.4 на § 1 от Допълнителната разпоредба: “Предаване” е самостоятелна част от програмата, отличаваща се от другите такива по своето авторство, съдържание и/или аудио-визуална реализация”.

Т.нар. “часовник” няма нито автор, нито съдържание, поради което не може да бъде определен като предаване по смисъла на ЗРТ.

От това следва, че е недопустимо в рамките на “часовника” да се появяват както спонсорски заставки, така и реклами.

Становището е прието на заседание на Съвета за електронни медии на 16.09.2002 год.