Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Съветът за електронни медии е сериозно обезпокоен от поведението на отделни оператори и неправителствени организации от медийния сектор, които по недопустим начин се опитват да се намесват в дейността на съвета като специализиран и независим регулаторен орган.

Съветът за електронни медии провежда в рамките на година и половина аналогови конкурси за телевизионни програми в градовете София, Пловдив и Варна.
Съветът в дейността си досега е уважавал решенията на ВАС и е изпълнявал препоръките на Върховната административна прокуратура.
Институцията, която представляваме е независим регулационен орган в областта на електронните медии. В медийната среда има широк кръг интереси на оператори, рекламодатели, независими продуценти , журналисти и медийни потребители.
Наше задължение по закон е да осъществяваме професионален диалог със всички изброени по-горе групи, което отговаря на целите на държавната политика в областта на сектора.
Предстои Съветът в най-кратък срок да излезе с решение по въпроса с обявените аналогови конкурси.
Финализирането на обявените конкурсни процедури не може да бъде извършено, ако не се вземат предвид нововъзникналите обстоятелства в медийния сектор, а именно:

• План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – приет от Министерския съвет на 31 януари 2008 година в съответствие с държавната политика в областта на сектора.

Приемането на Плана ще допринесе за прекратяването на аналоговото лицензиране в срок, който е посочен в Закона за електронните съобщения - 31 декември 2008, ще даде възможност своевременно да започне цифровизацията и даването на разрешителни и лицензии за цифрови честоти и програми. Това ще постави началото на развитието на медийния пазар в условия на цифровизация. Министерският съвет трайно утвърди държавната политика, която отдава приоритет на цифровизацията и всички необходими честоти за нейния старт са включени в плана за предстоящото цифрово наземно телевизионно разпространение.
В планирането и управлението на радиочестотния спектър пряко участват държавният телекомуникационен регулатор КРС и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.
Началото на изпълнението на цифровия план ще изпълни и ангажимента на България към ЕС за старта на закъснялата цифровизация у нас.
След приемането на цифровия план, предстои да се приемат и измененията на Закона за радиото и телевизията, който трябва да се приведе в съответствие със Закона за електронните съобщения, за да може още преди края на 2008 година КРС да проведе конкурси за първите три цифрови мрежи, а СЕМ да лицензира/регистрира телевизионни програми, предназначени за цифрово разпространение

Изпълнението на плана основно е възложено на Съвета за електронни медии и на Комисията за регулиране на съобщенията, като се има предвид регламентираното в ЗРТ и ЗЕС обвързано лицензиране. СЕМ ще разгледа и обсъди Плана за цифровизация, след което, в кръга на своите правомощия, ще се произнесе по неговото изпълнение.

• Съветът за електронни медии ще подкрепи развитието на цифровата среда в сектора и съответно в рамките на поетите ангажименти в Европейския съюз за приключване на аналоговото телевизионно радиоразпръскване до 2012 година.
• СЕМ декларира, че ще продължи да защитава либералния подход в регулацията и медийния плурализъм, който е в интерес на медийните потребители. Съветът ще съобрази по- нататъшните си действия с въвеждането на цифровия план.

Съветът обръща внимание на участниците в медийната среда, на операторите и неправителствените организации, на медийните потребители , че ,както и досега, в своята дейност, ще се придържа към следните принципи:

• Като независим регулационен орган, СЕМ ще продължи да работи в пряко сътрудничество и диалог с държавните органи, с медийния сектор и медийните потребители;
• Регулирането на електронните медии и на медийния пазар са изцяло в правомощията на СЕМ.
• СЕМ ще упражнява медийна регулация, в защита на държавната политика за развитие на сектора, чийто основен приоритет в този момент е цифровизацията;
• Обвързаната компетентност в областта на лицензирането задължава СЕМ да се съобрази с позицията на Министерски съвет като основен разпоредител на радиочестотния спектър, а също и с позицията на далекосъобщителната Комисия- като основен орган, който управлява този спектър;
• Няма да допуснем опити за външен натиск върху решенията на СЕМ или върху отделни негови членове.
• Съветът за електронни медии ще продължи да работи, в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията и Устройствения си правилник, според които всеки член на СЕМ в цялостната си дейност има правото да изразява и отстоява своята професионална позиция като гласува „за”, „против” и „въздържал се”.


София
6 февруари 2008 год. Cъвет за електронни медии