Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Декларация

Във връзка с направените съобщения за предстоящото стартиране на 25 ноември 2007 г. на телевизионната програма “ТВ2” на честотни канали, предоставени за ползване на “Техностийл” ЕООД в 27 населени места, Съветът за електронни медии изразява следната позиция:

1. Според т. 3.1 от индивидуалните лицензии за далекосъобщителна дейност по §9а от ПЗР на ЗРТ, издадени от КРС в полза на „Техностийл” ЕООД, лицензираният е задължен да осъществява телевизионна дейност в съответствие с разпоредбите на ЗРТ.
Съгласно чл. 1, ал.2 от ЗРТ телевизионната дейност е създаването на програми, предназначени за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабел и чрез сателит.
“Техностийл” ЕООД не създава телевизионната програма с наименование “ТВ2”, което води до несъответствие с далекосъобщителните лицензии по §9а от ПЗР на ЗРТ.

2. “ТВ2” ЕООД притежава индивидуална лицензия за телевизионна дейност, но Дружеството не е телевизионен оператор по смисъла на т. 7.2.4 и т.7.2.6 на Стратегията за развитие на радио- и телевизионната дейност чрез наземно радиоразпръскване.

3. Съгласно т.3.1 от индивидуалните лицензии за далекосъобщителна дейност по §9а от ПЗР на ЗРТ, издадени от КРС, задължението за създаване на телевизионна програма е определено в полза на „Техностийл” ЕООД”. Предоставянето на тази възможност на “ТВ2” ЕООД не съответства на посоченото лицензионно условие.

Надзорът по спазването на далекосъобщителните лицензии по §9а от ПЗР на ЗРТ е от компетентността на Комисията за регулиране на съобщенията.

Декларацията е приета на извънредно заседание на СЕМ на 23 ноември 2007 г.