Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

ДЕКЛАРАЦИЯ
Съветът за електронни медии се запозна с писмото изпратено до СЕМ от председателя на Върховна административна прокуратура и заместник главен прокурор г-н Митьо Марков, и конкретното предложение, формулирано в него: “При постановяване решения на СЕМ по конкурсните процедури, копия от същите, заедно с копия от конкурсната документация да се изпратят в срок от 3 дни във Върховната административна прокуратура за да предприемем действия по прогласяване на тяхната нищожност”;
След като взе предвид влизането в сила на плана “Женева 2006” на 17 юни 2007 година;
Като оцени ситуацията в момента, относно забавянето на въвеждането на Националния цифров честотен план;
Като се съобразява с изброените обстоятелства и воден от убеждението, че неговите действия трябва да бъдат в съответствие с ангажиментите на РБългария към ЕС, отнасящи се до прехода към цифровизация на телевизионни програми, който трябва да приключи в края на 2012г., СЕМ реши:
Отлага финализирането на обявените аналогови телевизионни конкурси за градовете София, Варна и Пловдив до приемането на Националния цифров честотен план от МС на Република България.
Като независим регулаторен орган, Съветът за електронни медии категорично възразява срещу опитите да бъде превръщан в основна мишена, в която рефлектират някои все още нерешени проблеми, съществуващи в уреждането на процеса на прехода от аналогово към цифрово разпространение на телевизионни програми по наземен път.
СЕМ решително отхвърля различни форми на натиск упражнявани върху него, включително и в публичното пространство.
СЕМ няма да допусне да бъдат накърнени законовите му правомощия да издава лицензии за осъществяване на радио- и телевизионна дейност, както и да упражнява контрол върху дейността на операторите по спазването на ЗРТ.
Всеки отделен член на СЕМ носи личната си отговорност пред ЗРТ при вземането на важни решения, но СЕМ е колегиален орган, който взема решенията си с предвиденото от закона мнозинство. Същевременно отговорността за регулирането на медийната среда, и прилагането на закона в обществен интерес имат общонационален характер, ето защо, те са от значение не само за регулаторния орган, но и за развитието на медийната среда като цяло.