Декларация

Начало » Актове на СЕМ » Декларация
03 Юли 2009

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на Съвета за електронни медииСъветът за електронни медии на свое заседание разгледа въпроси, свързани с отразяването на кампанията за избиране на президент и вицепрезидент на републиката от радио- и телевизионните оператори.
Съветът обсъди:
• новите моменти в Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката;
• разпоредбите на Закона за радиото и телевизията;
• Препоръка № R (99) 15 на Комитета на министрите към държавите членки относно мерките за отразяване на предизборни кампании и избори в медиите.
СЕМ се обръща към радио- и телевизионните оператори при отразяването на предизборната кампания във всички форми, допустими от закона (клипове, хроники и диспути), да спазват изискванията за плурализъм, равнопоставеност и толерантност.
В изпълнение на своите правомощия Съветът за електронни медии ще следи за изпълнение на изискванията, предвидени в българското законодателство.

Декларацията е приета на заседание на СЕМ на 19.09.2006 г.
Председател на СЕМ:

Райчо Райков