Съобщение

Начало » Новини
15 Април 2013

В Съвета за електронни медии всекидневно постъпват голям брой писма, сигнали, жалби, молби и друг вид писмени документи по конвенционалните пощенски и куриерски канали, както и чрез електронната поща, чийто адрес е на разположение в интернет страницата на СЕМ. Всички те се регистрират в деловодството на Съвета и се съхраняват в електронен и в традиционен вид. За съжаление, част от тях са без посочен подател с име и/или адрес за обратна връзка, или няма възможност за нормално идентифициране. Освен че затруднява обработката на подобна кореспонденция, това е в противоречие с приетите Правила за организация на работата с предложения, сигнали и жалби в СЕМ.

Съветът за елeктронни медии напомня, че адресирани до него писмени документи – в традиционната или в електронната поща, които не включват име/имена на подател, адрес/email/телефон за обратна връзка, няма да бъдат разглеждани и не следва да се очакват отговори на тях.