Прессъобщение

Начало » Новини
01 Октомври 2013

На днешното си редовно заседание Съветът на основание чл. 32, ал. 1, т. 5 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) даде Становище относно Проектобюджетите на Българската национална телевизия и Българското национално радио за 2014 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2015 и 2016 г. за субсидия от Държавния бюджет. Проектобюджетите и на двете обществени национални медии бяха подкрепени. За Българското национално радио Съветът счита, че е необходимо да бъде увеличен делът на субсидията за производство на програмно съдържание и повишаване на квалификацията на служителите. За Българската национална телевизия да бъде предвидена по-голяма държавна субсидия за създаване на нови програми за цифрово разпространение.
На заседанието бяха обявени 7 неприсъствени конкурси за радиодейност чрез наземно аналогово радиоразпръскване в градовете Берковица - 2, Белоградчик - 2 и Козлодуй - 3.
Обсъден бе и подробен експертен доклад за осъществен надзор върху търговски съобщения за «Бързи кредити», включени в програмите «БНТ 1», «Б ТВ», «Нова телевизия» и «TV 7» и съответствието на тяхното съдържание към изискванията на ЗРТ – общо около 60 търговски съобщения, излъчени в праймтайм. Не са констатирани отклонения от разпоредбите на закона. Рекламните клипове съдържат реквизитите, изисквани от законовите разпоредби по отношение на търговските съобщения от този тип. В изпълнение на надзорните си функции за защитата на правата на потребителите Съветът ще сезира Комисията за защита на потребителите и Националния съвет за саморегулация за действия по компетентност от тяхна страна по констатираните случаи на използването на дребни, нечетливи текстове на скрол, с висока скорост на преминаване – като елемент на заблуда и подвеждане, тъй като те не предоставят обективна възможност за получаване на пълна информация от зрителите за рекламираната услуга.
Съветът се запозна и с информация от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори за предприетите от тях действия за изпълнение на чл. 75, ал. 10 на ЗРТ – нивото на звука на търговските съобщения.