Съобщение

Начало » Новини
20 Февруари 2014

Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че могат да закупят конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете Девня (честота 94.2 MHz и честота 96.9 MHz), Поморие (честота 92.9 MHz ) и Кюстендил (честота 98.2 MHz ), както следва:
- за гр. Девня и гр. Поморие – от 10 до 12 февруари 2014 г.;
- за гр. Кюстендил – от 17 до 18 февруари 2014 г.
Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лв.
Плащането може да бъде извършенo в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.