Прессъобщение

Начало » Новини
15 Април 2014

Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че могат да закупят конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за град Велико Търново - честота 97.1 MHz и честота 98.0 MHz, от 7 до 9 април 2014 г.
Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лева.
Плащането може да бъде извършенo в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.