Прессъобщение

Начало » Новини
06 Ноември 2014
На свое заседание на 4 ноември 2014 г. Съветът за електронни медии разгледа резултатите от фокусирано наблюдение върху телевизионни програми на търговски доставчици на медийни услуги относно прояви на  незачитане на личната неприкосновеност. Констатирани бяха случаи на нарушаване на личните права и свободи, както и на обидни квалификации, засягащи личната чест и достойнство. 

В наблюдението е включен и извънредният мониторинг по отразяването в новинарските емисии на самозапалването пред сградата на Президентството на 3 ноември 2014 г. Някои програми са показали снимки на младата жена, съобщено е името и фамилията й, възрастта й, включително са разпространени лични данни за семейството й и здравословното й състояние в нарушение на нормите на чл.16, ал. 1 и принципа на чл. 10, ал.1,т. 4 от Закона за радиото и телевизията.

Както е известно, Конституцията на Република България гарантира, че „Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име“.

Във връзка с това Съветът би искал да припомни и своята Декларация  от 27 март 2013 г. по повод медийно поведение в аналогични случаи на самонаранявания. Сега отново става дума за медийни прояви със сходни характеристики – излъчването на травмиращи кадри, снимки, позволяващи лицата да бъдат ясно разпознати, разпространението на лични данни за посегналите върху живота си.

Съветът смята за свое задължение да подчертае, че професионалният стремеж за разностранна и навременна информация, свободата на словото и мнение не са абсолютни. Необходимият баланс между правото на информация, свободата на изразяване и правото на лична неприкосновеност е въпрос на неотменими професионални стандарти и етични норми. Пред лицето на  подобни екстремни публични факти силата на медийното въздействие следва да е в придържането към тези стандарти и норми, а не в нарушаването им. Необходимостта от спазването им налага мониторингът върху програми и предавания, съдържащи риск за незачитане на личното достойнство, да бъде и занапред във фокуса на вниманието на Съвета за електронни медии.