Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми

Начало » Новини
12 Февруари 2015
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ
БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПРОГРАМИ
 
Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на всеки 6 месеца:

1. Актуализиран списък на разпространяваните телевизионни и радио програми. Списъкът следва да бъде в табличен вид със следното съдържание (наименование на програмата; име на юридическото лице, предоставящо за разпространение програмата; начална/крайна дата на сключения договор с доставчика; срок на договора; автоматично продължение; териториален обхват) – Приложение: таблица.
2.  Документи, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите.
3. Документи, свързани с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми.
Съветът приема като доказателство за надлежно уредени права за разпространение заверени копия на договори между предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС и създателите на български и чуждестранни програми или извлечения от такива договори, заверени копия на договори между предприятията и носителите на права, организации за колективно управление на права, за произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми. От договорите следва да може да бъде установено: кои са задължените страни и лицата, които ги представляват; дата на сключване на договора; срок на действието му; програмите, за които се отстъпват правата; териториалният обхват; подписи на страните.
В случаите когато някои от изброените данни са посочени в отделно приложение или изменение с анекси към договорите, приложението и/или анексите също трябва да бъдат представени задължително.
Съветът за електронни медии напомня също, че предостави възможността информацията да се изпраща както на хартиени копия, така и в електронен вариант, чрез сканирани копия от договорите между предприятията, доставчиците на медийни услуги и правоносителите. Актуализираният списък на разпространяваните телевизионни и радио програми също следва да бъде приложен при електронно подаване на документите.
При уведомяването за предоставена документация до СЕМ по електронната поща следва да се изпрати официално писмо на хартиен носител, с традиционната поща, в което точно да бъдат описани броя и вида на документите, изпратени по електронен път – актуален списък на разпространяваните български и чуждестранни програми с реквизитите посочени по горе, описание/или списък на предоставените копия от договори, броя на страниците на всеки договор.
Към уведомителното писмо да бъде приложена и разпечатка на страницата, от която е видно датата на изпращане на електронната кореспонденция до СЕМ.

Документацията се приема до 24 февруари 2015 г. в Деловодството на СЕМ – гр. София, ПК 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, ет. 5, стая 505 и на електронен адрес: office125@cem.bg.

Съветът за електронни медии напомня, че за нарушение на чл. 125в от ЗРТ са предвидени имуществени санкции: за непредоставяне в определения срок или за предоставяне на невярна или непълна информация от 3 000 до 7 000 лева; за разпространение на програми без надлежно уредени права от 7 000 до 30 000 лева.

Таблица