Прессъобщение

Начало » Новини
26 Март 2015
    На среща в СЕМ делегация начело с посланик Одри Гловър - ръководител на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за наблюдение на последните парламентарни избори в България, представи своите констатации относно съответствието между медийното отразяване на изборите и демократичните стандарти, залегнали в препоръките на ОССЕ и вътрешното законодателство.
По време на срещата бе дадена положителна оценка на доставчиците на медийно съдържание във връзка със спазването на Изборния кодекс относно възможността на кандидатите да изразяват своята политическа позиция чрез различните нормативно допустими форми /клипове, хроники, диспути и други/. В тази връзка представителите на ОССЕ изразиха притеснение за липсата на разграничение на платените форми от редакционното съдържание, което би могло да подведе избирателите, от една страна и, от друга, за породилото се опасение за неравни условия на достъп до медиите от страна на малките партии и независимите кандидати. В края на своето изложение  представителите на ОССЕ характеризираха медийната среда  като плуралистична, но до голяма степен повлияна от корпоративни интереси, водещи до липса на прозрачност, ефективна саморегулация и професионализъм.
    Съветът за електронни медии отбеляза високата степен на сходство между собствените си констатации и тези на ОССЕ, особено по отношение на: категоричния превес на платените форми над журналистическите; трудното за аудиторията разграничаване на платеното от безплатното предизборно съдържание, най-вече в радиопрограмите; неясната собственост и финансиране на част от медиите. Членовете на СЕМ подчертаха, че в тази кампания малките партии са имали по-активно присъствие в медиите, което вероятно е в резултат от предоставените им от държавата медийни пакети. Съветът обърна внимание на факта, че независимо от липсата на законово задължение търговските доставчици да осигуряват  плурализъм на мненията, повечето от тях са се придържали към този принцип. На срещата се обърна внимание на политическите телевизии, които работят в полза единствено за партията, собственик на медията.
    За пореден път се постави въпросът за неясната медийна собственост, като  ОССЕ и СЕМ се съгласиха, че този проблем засяга не само нашата страна. Членовете на Съвета посочиха, че регулаторът е създал публичен регистър, в който е отбелязана собствеността до физическо лице, но дори и това не позволява да се разбере дали част от тези лица не са подставени и дали не са в негласни връзки помежду си. Двете страни смятат, че по този въпрос са необходими синхронни законодателни промени на европейско ниво, а оттам и на местно, както и общи действия в областта на търговското и конкурентното право, свързано с медийната собственост и праговете на концентрация.
    ОССЕ се съгласиха със Съвета, че е необходима промяна в ЗРТ, от една страна, касаеща частта, свързана с политическата реклама и слово и, от друга, санкционната политика на СЕМ във връзка с нарушенията при медийното отразяване на кампанията. В момента СЕМ може само да констатира нарушенията, а санкционно правомощие има единствено Централната избирателна комисия.
    В края на срещата ОССЕ прие предложението на СЕМ за семинар за български журналисти по въпросите, свързани с отразяването на предизборни кампании, и се ангажира да го осъществи.