Съобщение

Начало » Новини
20 Април 2015
  Съветът за електронни медии /СЕМ/ проведе тристранна работна среща с представители на сдружението на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР и на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/. Основна тема на дискусията бе спазването на разпоредбите в Закона за радиото и телевизията по отношение на авторските и сродните на тях права от страна на предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, и мерките, които СЕМ предприема в изпълнение на правомощията си, възложени му от ЗРТ.
  Въпреки някои законови дефицити СЕМ потвърди, че защитата на авторските и сродните на тях права е сред приоритетите на неговата надзорна дейност както по отношение на радио и телевизионните програми, така и по отношение на предприятията, разпространяващи програми. В резултат на съдействието от страна на Съвета голяма част от предприятията по чл. 125в от Закона за радиото и телевизията  са уредили тези отношения с организациите за колективно управление на права, но все още съществуват и предприятия без договори. СЕМ прие предложението на БАККО и МУЗИКАУТОР за по-активен диалог с други представителни организации от сектора, както и за срещи на експертно ниво.
  Съветът за електронни медии напомня, че за нарушение на чл.125в от ЗРТ са предвидени имуществени санкции за непредоставяне в определения срок или за предоставяне на невярна или непълна информация - от 3 000 до 7 000 лева, а за разпространение на програми без надлежно уредени права - от 7 000 до 30 000 лева.