Съобщение

Начало » Новини
13 Май 2015 На 12.05.2015 г. Съветът за електронни медии (СЕМ) проведе работна среща с представители на Министерството на културата, дирекция “Авторско право и сродните му права”. В хода на дискусията отново бяха констатирани законови несъответствия, които препятстват  надзора и административно-наказателната дейност на СЕМ. Изразена бе общата воля на Съвета и Министерството на културата за обмен на практическа информация с цел по-оперативно и коректно актуализиране  на Пети раздел на публичния регистър - предприятия, разпространяващи български и чуждестранни програми, за изготвянето на предложения до Народното събрание за коригирането им, и в защита на различните категории правоносители.

Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на всеки шест месеца следните документи:
1.Актуализиран списък на разпространяваните телевизионни и радио програми. Списъкът следва да бъде в табличен вид със следното съдържание (наименование на програмата; име на юридическото лице, предоставящо за разпространение програмата; начална/крайна дата на сключения договор с доставчика; срок на договора; автоматично продължение; териториален обхват).
Таблицата може да бъде изтеглена от сайта на СЕМ, Раздел новини и прессъобщения.
2. Документи, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите. (съгласно чл. 125в, т.1 от ЗРТ).
3.Документи, свързани с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми (съгласно чл. 125в, т.2 от ЗРТ).