До участниците в предизборната кампания за избор на органи на местно самоуправление

Начало » Новини
06 Октомври 2015
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
 
В навечерието на предизборната кампания за избор на органи на местното самоуправление, апелирамe към всички вас да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация. Нека покажем, че интересите на децата и правата им са над всичко и им дадем възможност да живеят и се развиват в спокойна и толерантна среда.   Ненакърняването на правата на децата е гарантирано както в редица международни актове, така и в националното ни законодателство. В чл. 11, ал. 1 от Закона за закрила на детето е регламентирано, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Ал. 4 на същия член постановява, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Съгласно Конституцията на Република България политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии, а Закона за политическите партии императивно забранява на политическите партии да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. Тази забрана е въведена именно с цел защита на интересите на детето.
Безспорна е първостепенната отговорност на родителите за отглеждането и развитието на детето и висшите му интереси са тяхна основна грижа, но отговорността да не се допуска въвличането на деца в политически дейности в хода на предизборната кампания, които са неприсъщи за тях, е споделена. Държавата се намесва чрез редица предвидени механизми в действащата нормативна уредба, чрез които се цели спазване на правата на гражданите, за спазване на добрите нрави, но които са и гаранция за съблюдаване на интересите на децата, а именно по отношение на дейността на доставчиците на медийни услуги при провеждане на предизборна кампания, чрез специализирания мониторинг, който се осъществява от Съвет за електронни медии, съгласно Закона за радиото и телевизията, чрез правомощията на Централната избирателна комисия да съблюдава за спазването на условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България, съгласно Изборния кодекс, чрез правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, като специализиран орган за закрила на детето, регламентирани в Закона за закрила на детето.
Има случаи в отминалите предизборни кампании, по време на публични събития да се разгласяват лични истории и данни на деца в неравностойно положение - чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена и други специфични признаци, по които могат да бъдат идентифицирани, съгласно Закона за защита на личните данни, като по този начин се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. Законодателят е предвидил специална закрила на личността на детето. Чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето забранява сведения и данни за дете да се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1 от ЗЗДет. (това са случаите на задължително сигнализиране на дирекция „Социално подпомагане”, органите на МВР или Държавната агенция за закрила на детето, за нуждата от закрила на дете). По отношение на деца, спрямо които е предприета мярка за закрила /настанени в приемни семейства, в семейства на роднини и близки, в услуги от резидентен тип, в специализирани институции за деца/ предвид тяхното особено положение се изисква изрично писмено становище от органа за закрила, предприел мярката. Когато детето е навършило  14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.
Обръщаме се и към медиите, на които Комитетът по правата на детето отбелязва ключова роля, за широкото запознаване на възрастните и на децата с основните принципи и разпоредби на Конвенцията на ООН за правата на детето, при излагането и документирането на нарушения на правата на детето. Във връзка с гарантиранe на прокламираното в Конвенцията на ООН за правата на детето право на достъп до подходяща информация - чл. 17, е насочен специално към ролята на медиите. Медиите трябва да бъдат насърчени да разпространяват утвърждаващи материали в полза на детето и съобразени с целите на образованието.

В тази връзка, апелираме към участниците в предизборната кампания да подходят с повишено внимание към децата, за да не се допусне въвличането им в политически дейности.

ЕВА ЖЕЧЕВА                    ИВИЛИНА АЛЕКСИЕВА         ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ                ПРЕДСЕДАТЕЛ                         ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ДАЗД                             НА ЦИК                                       НА СЕМ