СЪОБЩЕНИЕ

Начало » Новини
20 Ноември 2015
ДО ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ
ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРОГРАМИ
В НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА

СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно прилагане на член 13, член 16 и член 17 от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета –
Директива за аудиовизуални медийни услуги
                                                                                                                                                                              
                                                             
Във връзка с прилагането на чл.13, чл.16 и чл.17 от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета – Директива за аудиовизуални медийни услуги и с подготовката на следващия доклад от Европейската комисия, СЕМ има задължението да изпрати необходимата информация за Република България.
На основание чл.13, ал. 3 и във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, и в съответствие с правомощията на Съвета за електронни медии по смисъла на  чл. 32, ал.1, т.1 и т.18 от Закона за радиото и телевизията, моля да ни предоставите информация, съдържаща данни за дела на европейските произведения, както следва:
- по отношение на доставчиците на линейни медийни услуги в националната мрежа, съгласно член 19а, ал.1 от ЗРТ, и за европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ - за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.(базово програмно време) в телевизионните програми;
- по отношение на доставчиците на нелинейни медийни услуги, съгласно член 19, ал.2 и 3 от ЗРТ - за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г. за медийните услуги по заявка.
Предоставянето на тази информация е законово задължение на доставчиците на медийни услуги, не само по Закона за радиото и телевизията, но и в съответствие с посочената европейска директива, с която сме обвързани като страна-член на ЕС.
При неизпълнение ще бъдат наложени съответните санкции.
Информацията следва да бъде въведена във формулярите, приложени към съобщението. За по-голяма оперативност, може да изпратите отговор на  електронната поща на СЕМ - office@cem.bg или на хартиен носител, на адреса на СЕМ:
гр. София, бул. "Шипченски проход"  № 69. 
Съобщението не се отнася  за телевизионните оператори/доставчици на медийни услуги, които, както е записано в алинея 5 на чл.19а от Закона за радиото и телевизията, са предназначени за местна аудитория и се разпространяват от  доставчик на медийни услуги, който не е част от националната мрежа.

Приложение:
1. Формуляр за доставчиците на нелинейни медийни услуги по заявка; 
2. Формуляр за доставчиците на линейни медийни услуги.

Изтегли файла