Позиция на СЕМ

Начало » Новини
14 Януари 2016
Съветът за електронни медии се обръща към доставчиците на медийни услуги с напомняне на задължението да се осигурява достъп до програмите на лица със слухови и зрителни увреждания, като се включат специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание, аудиосубтитри, за спазване на основните принципи на Конвенцията за правата на хората с увреждания, с цел да се гарантира пълноценното упражняване на всички права и основни свободи за хората с увреждания без каквато и да било дискриминация по признак на увреждане.
Основанията за тази позиция на Съвета са:

Конвенция за правата на хората с увреждания (чл. 21)

Държавите-страни по нея предприемат подходящи мерки за даване възможност на хората с увреждания да упражняват правото си на свобода на мнението и изразяването, включително свободата да търсят, получават и споделят информация и идеи, наравно с всички останали и с всички останали, като използват предпочитани от тях форми на комуникация, включително чрез:
а) предоставяне на информация, предназначена за широката общественост, на хора с увреждания в достъпен за тях формат и посредством технологии, подходящи за различни видове увреждания, своевременно и без допълнителни разходи;
б) възприемане и улесняване на използването на езика на знаците, Брайловата азбука, допълващи и алтернативни способи на комуникация, както и на всякакви други достъпни средства, методи и формати на комуникация, предпочитани от хората с увреждания при тяхното официално общуване;
в) приканване на частните лица, предоставящи услуги на населението, включително чрез интернет, да предоставят информация и услуги на хора с увреждания в достъпен и лесен за ползване формат от хора с увреждания;
г) приканване на средствата за масова комуникация, включително доставчиците на информация по интернет, да направят услугите си достъпни за хора с увреждания;
д) признаване и спомагане за използването на езици на знаците.

Закон за радиото и телевизията

Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги се насърчават да гарантират, че техните услуги постепенно стават достъпни за хората с увредено зрение или слух (чл. 8, ал. 2).
Доставчиците на радиоуслуги се насърчават да предоставят по подходящ начин програми и предавания онлайн, достъпни за хората с увредено зрение или слух (чл. 8, ал. 3). 
Българското национално радио /БНР/ и Българската национална телевизия /БНТ/, в качеството им на национални обществени доставчици на радиоуслуги и на аудио-визуални медийни услуги, се задължават да осигуряват чрез своите медийни услуги достъп до националното и европейското културно наследство; да включват предавания, които информират, образоват и забавляват; да осигуряват медийни услуги за всички граждани на Република България; да предоставят на гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения живот; да прилагат новите информационни технологии (чл. 6, ал. 3).

Индивидуални лицензии, издадени от СЕМ

Предвидено е изпълнение на програмна характеристика „предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение и на рискови групи”, с различни стойности за отделните регионални програми на БНР и БНТ.