Съобщение

Начало » Новини
04 Януари 2018
ДО ВСИЧКИ ДОСТАВЧИЦИ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ
ПОД ЮРИСДИКЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ПРЕДОСТАВЯЩИ ПРОГРАМИ В НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА
 
Относно: прилагане на член 13, член 16 и член 17 от Директива 2010/13 на ЕП и на Съвета (Директива за аудиовизуални медийни услуги)
                                                            

Във връзка с прилагането на чл. 13, чл. 16 и чл. 17 от Директивата за аудиовизуални медийни услуги и в изпълнение на правомощията на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 18, чл. 19, ал. 4 и 19а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията,

моля да предоставите следната информация:

Доставчиците на линейни медийни услуги в националната мрежа да предоставят данни за:
- дела на европейските произведения, съгласно чл.19а, ал. 1 от ЗРТ и
- дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ;

Доставчиците на нелинейни медийни услуги да предоставят данни за дела европейски произведения, съгласно член 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗРТ

Данните трябва да обхващат всеки един от периодите:
1. 01 януари 2016 г. – 31 декември 2016 г.
2. 01 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.

Данните се въвеждат в приложените формуляри за всеки един период поотделно.

Срокът за предоставяне на информацията е до 26 януари 2018 г.

За по-голяма оперативност отговорът може да бъде изпратен на електронната поща на СЕМ: office@cem.bg или на хартиен носител, на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход"  № 69.

Предоставянето на тази информация е законово задължение на доставчиците на медийни услуги, не само по Закона за радиото и телевизията, но и в съответствие с посочената европейска директива, с която сме обвързани като страна член на ЕС.

При неизпълнение ще бъдат наложени съответните санкции.

Съобщението не се отнася  за телевизионните оператори/доставчици на медийни услуги, които са предназначени за местна аудитория и се разпространяват от доставчик на медийни услуги, който не е част от националната мрежа.

Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на линейни медийни услуги за 2017 г. Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на линейни медийни услуги за 2016 г. Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на нелинейни медийни услуги за 2017 г. Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на нелинейни медийни услуги за 2016 г.