Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми

Начало » Новини
29 Януари 2018
Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на всеки 6 месеца:
1. Актуализиран списък на разпространяваните телевизионни и радиопрограми, който да съдържат следните данни и документи: в табличен вид (наименование на програмата; име на юридическото лице, предоставящо за разпространение програмата; начална/крайна дата на сключения договор с доставчика; срок на договора; автоматично продължение; териториален обхват) Приложение 1
2. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите.
3. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми.
Съветът приема като доказателство за надлежно уредени права за разпространение заверени копия на договори между предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС и създателите на български и чуждестранни програми или извлечения от такива договори; заверени копия на договори между предприятията и носителите на права, организации за колективно управление на права, за произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми. От договорите следва да може да бъде установено: кои са задължените страни и лицата, които ги представляват; дата на сключване на договора; срок на действието му; програмите, за които се отстъпват правата; териториалният обхват; подписи на страните.
В случаите, когато някои от изброените данни са посочени в отделно приложение или изменение с анекси към договорите, приложението и/или анексите също трябва да бъдат представени задължително.
Съветът за електронни медии напомня също, че предоставя възможността информацията да се изпраща както на хартиени копия, така и в електронен вариант, чрез сканирани копия от договорите между предприятията, доставчиците на медийни услуги и правоносителите.
При уведомяването за предоставена документация до СЕМ по електронната поща следва да се изпрати официално писмо на хартиен носител, с традиционната поща, в което точно да бъдат описани броят и видът на документите, изпратени по електронен път – актуален списък на разпространяваните български и чуждестранни програми, описание/или списък на предоставените копия от договори, броя на страниците на всеки договор.
Към уведомителното писмо да бъде приложена и разпечатка на страницата, от която е видно датата на изпращане на електронната кореспонденция до СЕМ.
Документацията за периода 24.08.2017-25.02.2018г. се приема до 25 февруари 2018 г. в Деловодството на СЕМ – гр. София, ПК 1574, бул. “Шипченски проход” № 69, ет. 5, стая 505 и на електронен адрес: [email protected].
Съветът за електронни медии напомня, че за нарушение на чл. 125в от ЗРТ са предвидени имуществени санкции: за непредоставяне в определения срок или за предоставяне на невярна или непълна информация от 3 000 до 7 000 лева; за разпространение на програми безнадлежно уредени права от 7 000 до 30 000 лева. Предприятия,  прекратили  дейност или   неосъществявали дейност за периода (24.02.2017-24.08.2017 г),  следва да подадат Декларация. Приложение 2 и Приложение 3.
За допълнителна информация-02/9708822
 

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3