Продажба на конкурсни книжа

Начало » Новини
19 Септември 2018
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че на 19 и 20
септември 2018 г. 
могат да бъдат закупени конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за градовете:

Созопол, честота 99.4 MHz, за програма с общ (политематичен) профил. 
Свиленград, честота 97.6 MHz, за програма със специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години.
Бобошево, честота 106.2 MHz, за   програма със специализиран профил – за аудитория до 30 години.

Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.6, стая 606 „б”, Каса, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата за всеки отделен конкурс е 700 (седемстотин) лева.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.