Съобщение до доставчиците на линейни и нелинейни медийни услуги

Начало » Новини
15 Януари 2020
Във връзка с правомощията на Съвета за електронни медии по чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 18, чл. 19, ал. 4 и чл. 19а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), доставчиците на медийни услуги е необходимо да предоставят следната информация:
1. Доставчиците на линейни медийни услуги, които разпространяват съдържание с национален обхват да предоставят данни за:
- Дела на европейските произведения, съгласно чл.19а, ал. 1 от ЗРТ и
- Дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ;
2. Доставчиците на нелинейни медийни услуги да предоставят данни за дела на европейски произведения, съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗРТ.
Данните трябва да обхващат периода: 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г.
Данните се въвеждат в приложените формуляри.
Срокът за предоставяне на информацията е до 3 февруари 2020 г.
Моля отговорът да бъде изпратен  на електронната поща на СЕМ: office@cem.bg или на хартиен носител, на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69.
Непредоставянето на информация представлява нарушение на ЗРТ, за което е предвидено налагане на имуществена санкция.
*Съобщението НЕ СЕ ОТНАСЯ за телевизионните оператори/доставчици на медийни услуги, чиито програми са предназначени за местна аудитория и операторът не е част от националната мрежа.

Допълнителни документи
Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на линейни медийни услуги Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на нелинейни медийни услуги.