Съобщение

Начало » Новини
24 Април 2020
Във връзка с обявената пандемия от COVID-19 и динамично променящите се условия в страната, на основание на обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България са въведени противоепидемични мерки, които с указания на Столична регионална здравна инспекция трябва да бъдат спазвани от всички български медии:

1. Работодателите трябва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения - дезинфекция и проветряване трикратно по 15 минути. Да осигурят почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с откритите части на тялото. За целта да се използват дезинфектанти на база изоцианурати и окислители. На дезинфекция подлежат всички плотове, клавиатури, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се дезинфекцират дръжки на врати, парапети, асансьорни табла, електрически ключове, дозатори, санитарни възли.

2. Всички работодатели организират провеждане на инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и осигуряват лични предпазни средства - маски и ръкавици. Снабдяват служителите с препарати за дезинфекция на ръцете - гелове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Журналистическите екипи, които излъчват „на живо“, вземат интервюта или водят предавания с гости в студио да спазват минимална дистанция 1 метър със събеседниците си.

3. Да се ограничи провеждане на вътрешнослужебни мероприятия и прояви, както и с участието на външни лица в административните сгради.

4. Да се ограничи командироването на служители в чужбина. В страни с усложнена епидемична ситуация командироването да се осъществява при изключителна необходимост.

5. Да не се допускат служители или външни лица с грипоподобна симптоматика на работа. В случай, че служител прояви симптоми на COVID-19 трябва да бъде насочен за консултация с лекар и при необходимост да се направи тест за COVID-19, така също на лицата, с които е бил в близък контакт - лице в лице, или чрез докосване.

6. При потвърден положителен резултат за COVID-19, следва да се проведе щателна дезинфекция на общите помещения.

Засиленият дезинфекционен режим е необходим, както по отношение на ограничаване на възможността за разпространение на коронавируса сред населението, така и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в българските медии.