Съобщение

Начало » Новини
15 Май 2020 По-голяма прозрачност, засилени ангажименти и хармонизирана рамка за един съвместен регулаторен подход
 
Европейската комисия възложи на Групата на европейските регулаторни органи (ЕРГА) мониторинг на прилагането на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията1 (Кодекса) въз основа   на две фази на предходен мониторинг на прилагането му от подписалите платформи. Докладът на ЕРГА представя резултатите от етапите на мониторинга и оценява прилагането на Кодекса, предлагайки препоръки за подобряване на неговата ефективност.

ЕРГА подчертава липсата на данни и механизми за независима проверка и оценка на самоотчитането от платформите, нуждата от хармонизирани дефиниции и уеднаквяване на процеса на имплементиране и необходимостта от истински съвместен регулаторен подход.

В резултат на това в доклада се дават някои препоръки, насочени към:
  • Подобряване на мониторинга на вече съществуващите ангажиментите, съгласно Кодекса чрез изготвяне на подходящи общи дефиниции (като политическа реклама, тематично ориентирана реклама...) и насоки, свързани с връзките с платформите с външни страни (факт-чекъри, потребители и изследователска общност). Освен това националните регулаторни органи следва да имат по-добър достъп до данните на платформите чрез общ набор от данни, специфична за страната информация и рамка за инструменти за мониторинг, които платформите ще трябва да изпълняват редовно.
  • Разширяване на ангажиментите на съществуващия Кодекс чрез изготвяне на препоръки към платформите, насочени към хармонизиране на изпълнението на техните ангажименти и чрез насърчаване на другите основни платформи да подпишат Кодекса.
  • Изследване на нови инструменти за противодействие на дезинформацията чрез добавяне на механизми за стимулиране и елементи на правоприлагане, за да се посочи по-корективен подход, например с „ясни задължения за докладване, по-хармонизирани процедури и подходящи срокове“. В тази връзка ЕРГА посочва обявения от Комисията Digital Services Act (пакет мерки за цифровите услуги) като възможност за предоставяне на цялостна рамка за регулиране на съдържанието в интернет, включително борбата срещу дезинформацията и прилагането към всички платформи, разпространяващи съдържание в Европа.
Освен това, докладът на ЕРГА призовава за по-голям брой подписали страни, които да включват значими платформи като Messenger, WhatsApp и Tik-Tok и се застъпва за интензивно сътрудничество между ЕРГА и новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии.

„Борбата с дезинформацията е от най-голямо значение за нашата демокрация. Трябва да запазим стойността на обществения дискурс в интернет, като същевременно предотвратяваме умишленото разпространение на невярна информация и зачитаме свободата на словото. Ето защо ЕРГА ще продължи експертната си подкрепа към Европейската комисия. Но трябва да се преборим с опасността там, където възниква. Ето защо ние също трябва да намерим начини да засилим усилията на подписалите страни за повишаване на ефективността от мерките на Кодекса и от процеса по изготвяне на докладите“, коментира проф. Тобиас Шмид, председател на ЕРГА, относно доклада.

1По инициативата на Европейската комисия през октомври 2018 г. няколко основни онлайн платформи (Facebook, Google, Twitter и Mozilla – присъединени по-късно от Microsoft) и участници в рекламната индустрия се съгласиха да подпишат Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, насочен при справяне с дигиталното разпространение на информационните смущения и въз основа на пет стълба: Стълб A: Kонтрол на рекламното позициониране; Стълб B: Политическа реклама и тематично ориентирана реклама; Стълб C: Целостта на услугите; Стълб D: Укрепване на правата на потребителите; Стълб E: Укрепване на правата на изследователската общност.

ЕRGA Прессъобщение пълен текст ERGA Press Release Кодекс на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията ERGA Report Disinformation 2020