Съобщение

Начало » Новини
28 Май 2020
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ЕРГА) провежда проучване за съществуващите и/или планираните мерки, насочени към осигуряване на видимо присъствие на европейските произведения в каталозите на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка1. С цел да събере най-актуалната информация за текущите развития в тази област, подгрупата на ЕРГА „Осигуряване на видимост и недискриминационен достъп на аудиовизуалното медийно съдържание до всички платформи (Откриваемост)“ моли медийната индустрия да предостави съответна информация за подхода и към видимостта на европейските произведения.

Контекст
Осигуряването на видимо присъствие на европейските произведения е едно от двете нови задължения, които трябва да бъдат наложени на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка в контекста на популяризирането на европейски произведения съгласно чл. 13 (1) от ревизираната Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ). Тази разпоредба допълва задължението на доставчиците да осигурят минимален дял от 30% за европейските произведения в каталозите си. Преамбюл 35 от директивата предлага различни възможни начини за прилагане, включително обозначаване на метаданните на такива произведения с цел лесно идентифициране на европейското съдържание и улесняване на видимото му присъствие и достъпа до него с помощта на търсачки и други технологични инструменти на доставчиците на медийни услуги.

Вашият отговор на приложения въпросник ще допринесе за дискусията на ЕРГА за това как чл. 13 (1) може да бъде приложен в действителност.

Съветът приканва доставчиците да участват като изпратят отговорите, по-възможност на английски език, на office@cem.bg.
Краен срок – 15 юни 2020 г.


1Както е предвидено в Член 13 (1) от Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. за изменение на Директива 2010/13 /ЕС.


ERGA Industry Survey BGN-приложение ERGA Industry Survey ENG EGGA Letter Signed