До доставчиците на линейни и нелинейни медийни услуги

Начало » Новини
15 Януари 2021
   Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал. 5 и чл. 19а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), доставчиците на медийни услуги е необходимо да предоставят на Съвета за електронни медии следната информация:
1. Доставчиците на линейни медийни услуги,
които разпространяват съдържание с национален обхват да предоставят данни за:
  • Дела на европейските произведения, съгласно чл.19а, ал. 1 от ЗРТ и
  • Дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ;
2. Доставчиците на нелинейни медийни услуги да предоставят данни за дела на европейски произведения, съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ЗРТ.
   Данните трябва да обхващат периода: 1 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г.
   Данните се въвеждат в приложените формуляри.
   Срокът за предоставяне на информацията е до 5 февруари 2021 г.
   Моля отговорът да бъде изпратен  на електронната поща на СЕМ: office@cem.bg или на хартиен носител, на адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69.
  Непредоставянето на информация представлява нарушение на ЗРТ, за което е предвидено налагане на имуществена санкция.
 
   * Съобщението НЕ СЕ ОТНАСЯ за телевизионните оператори/доставчици на медийни услуги, чиито програми са предназначени за местна аудитория и операторът не е част от националната мрежа.

Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на линейни медийни услуги Формуляр за попълване, валиден за доставчиците на нелинейни медийни услуги.