Съобщение

Начало » Новини
08 Февруари 2021
На 22 декември 2020 г. влезе в сила изменението на Закона за радиото и телевизията, с което са въведени разпоредбите на ревизираната Директива за аудиовизуални медийни услуги на Европейския съюз.
Съгласно промените, на СЕМ са възложени нови правомощия по надзор върху аудио-визуалното съдържание в интернет среда. 
В тази връзка Съветът за електронни медии напомня, че на 22 февруари 2021 г. изтича срокът лицата, които осъществяват дейност като платформа за споделяне на видеоклипове да уведомят за това СЕМ.
Услуга на платформа за споделяне на видеоклипове е услуга,
която предоставя предавания, генерирани от потребители видеоклипове или и двете за широката общественост, за които доставчикът на платформата за споделяне на видеоклипове не носи редакционна отговорност. Целта е информиране, забавление или образоване. Организирането на услугата се определя от доставчика на платформата за споделяне на видеоклипове, включително чрез автоматични средства или алгоритми, по-специално чрез показване, маркиране и подреждане в определен ред.
Заявлението за вписване е достъпно тук: https://www.cem.bg/infobg/348.
За информация на заинтересованите лица, на страницата на СЕМ може да бъде намерено и Съобщение на Комисията „Насоки относно практическото прилагане на критерия за основна функционална възможност от определението на „услуга на платформите за споделяне на видеоклипове“ съгласно Директивата за аудио-визуалните медийни услуги“ (2020/С 223/02): https://www.cem.bg/infobg/345.
Повече за платформите за споделяне на видеоклипове: Закон за радиото и телевизията (глава Първа, раздел I, чл. 2, чл. 4а; Раздел III, чл. 19г и 19д; глава Шеста, раздел VIII, чл. 125р - чл. 125х) https://www.cem.bg/infobg/113.
Съветът за електронни медии призовава също всички юридически лица, които предоставят аудио- и/или аудио-визуално съдържание, включително и на интернет сайт, което потребителите могат да достъпват в избран момент по тяхна лична заявка, да подадат заявление за вписване като доставчик на услуга по заявка.
Заявлението за вписване е достъпно тук: https://www.cem.bg/infobg/63.
Повече за нелинейните услуги: Закон за радиото и телевизията (глава Първа, раздел I, чл. 2, чл. 3, чл. 4; глава Шеста, раздел V, чл. 125ж - чл. 125и; и др.) https://www.cem.bg/infobg/113.

За въпроси и информация относно услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове:
E-mail: vod.vsp@cem.bg