Съобщение

Начало » Новини
20 Януари 2022
Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 19, ал. 5 и чл. 19а, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), доставчиците на медийни услуги е необходимо да предоставят на Съвета за електронни медии следната информация:

1. Доставчиците на линейни медийни услуги*, които разпространяват съдържание с национален обхват, да предоставят данни за:
  •  Дела на европейските произведения, съгласно чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ и
  • Дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ.
2. Доставчиците на нелинейни медийни услуги** да предоставят данни за дела на европейски произведения и тяхното видимо присъствие, съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ЗРТ.

Данните трябва да обхващат периода: 1 януари 2021 г. – 31 декември 2021 г.
Данните се въвеждат в приложените формуляри.
Срокът за предоставяне на информацията е до 7 февруари 2022 г.
Отговорите следва да бъдат изпращани на електронната поща на СЕМ: [email protected] или на хартиен носител, на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.
Непредоставянето на информация представлява нарушение на ЗРТ, за което е предвидено налагане на имуществена санкция.


* Съобщението по т. 1 не се отнася за телевизионните оператори/ доставчици на медийни услуги, чиито програми са предназначени за местна аудитория и операторът не е част от националната мрежа.

** Съобщението по т. 2 не се отнася за доставчици, които са микропредприятия по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (обнародвана под номер С(2003) 1422), както и по отношение на доставчици с аудиторен дял, който е по-малък от 1 на сто от общата аудитория на всички аудио-визуални медийни услуги по заявка, предлагани на територията на Република България, както и в случаите, когато задължението по чл. 19, ал. 1 от ЗРТ би било неприложимо на практика или необосновано поради естеството или темата на аудио-визуалните медийни услуги.

Формуляр линейни Формуляр нелинейни