Съобщение до предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми

Начало » Новини
11 Февруари 2022
Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) предприятията, които разпространяват български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на всеки 6 месеца:
1. Актуализиран списък на разпространяваните телевизионни и радиопрограми, който да съдържа следните данни: в табличен вид (наименование на програмата; име на юридическото лице, предоставящо за разпространение програмата; дата на договора, сключен с доставчика; срок на договора/ автоматично продължение; териториален обхват) – Приложение 1;
2. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на програмите;
3. Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми.
Съветът приема като доказателство за надлежно уредени права за разпространение заверени копия на договори между предприятията, осъществяващи обществени електронни съобщения по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и създателите на български и чуждестранни програми или извлечения от такива договори; заверени копия на договори между предприятията и носителите на права/ организациите за колективно управление на права, за произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуалните произведения, включени в разпространяваните програми. От договорите следва да може да бъде установено: кои са задължените страни и лицата, които ги представляват; дата на сключване на договора; срок на действието му; програмите, за които се отстъпват правата; териториалният обхват; подписи на страните. В случаите, когато някои от изброените данни са посочени в отделно приложение или изменени с анекси към договорите, приложението и/или анексите също трябва да бъдат приложени.
Съветът за електронни медии предоставя възможност информацията да се изпраща както на хартиени копия, така и в електронен вариант, чрез сканирани копия на договорите между предприятията, доставчиците на медийни услуги и правоносителите. При изпращане на документация до СЕМ по електронната поща, тя следва да бъде придружена с информация относно броя и вида на документите, изпратени по електронен път – актуален списък на разпространяваните български и чуждестранни програми, описание или списък на предоставените копия от договори, брой на страниците на всеки договор.
Срокът за предоставяне на документацията по чл. 125в от ЗРТ за периода 24.08.2021 г. - 24.02.2022 г. е до 24.02.2022 г. включително, в деловодството на СЕМ на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 5, стая 505 или на електронен адрес: [email protected].
Предприятия, вписани в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, които не са осъществявали дейност по разпространение на програми през периода 24.08.2021 г. - 24.02.2022 г., следва да подадат декларация за това обстоятелство – Приложение 2.
Предприятия, които са прекратили дейност през периода 24.08.2021 г. - 24.02.2022 г., но все още не са уведомили Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно чл. 76 от ЗЕС, поради което фигурират в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, могат да подадат декларация за това обстоятелство пред СЕМ, с цел отразяването му в Пети раздел на Публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ  – Приложение 3.
Съветът за електронни медии напомня, че за нарушение на чл. 125в от ЗРТ е предвидено налагането на имуществени санкции: за непредоставяне в определения срок или за предоставяне на невярна или непълна информация – от 3000 до 7000 лева; за разпространение на програми без надлежно уредени права – от 7000 до 30000 лева.

За допълнителна информация - тел. 02 9708822.

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3