ERGA представя своя принос към обществената консултация на Комисията относно Европейския акт за свободата на медиите (ЕМFA)

Начало » Новини
07 Април 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 7 април 2022 г.

ERGA представя своя принос към обществената консултация на Комисията относно Европейския акт за свободата на медиите (ЕМFA)
Свободата на медиите и плурализмът са основни стълбове на демократичните системи, основани на принципите на правовата държава, както и на основните ценности на ЕС. Тези принципи дават възможност на гражданите да формират своето свободно и информирано мнение, както и да участват в демократични дебати. Тази демократична отговорност на медиите е още по-критична в смутни времена. Добре функциониращият вътрешен пазар на медиите спомага за създаването на среда, подходяща за развитието на множество европейски медийни участници.

В този контекст, членовете на ERGA напълно подкрепят инициативата на Комисията относно ЕМFA и общите му цели за укрепване на медийната свобода, независимост и плурализъм както е подчертано в наскоро приетата от ЕРГА позиция.

В своя принос към обществената консултация относно тази инициатива, ERGA подкрепя предложените мерки за прозрачност, по-специално по отношение на медийната собственост, пазарните сделки и държавната реклама. ERGA счита, че ЕМFA би имал добавена стойност по отношение на общите стандарти или основните принципи на ЕС в областта на ключови области на медийната регулация. Принципните разпоредби биха могли да включват общи гаранции за редакционната независимост и плурализъм на медиите, балансирано и безпристрастно медийно отразяване, измерване на аудиторията, основни принципи за независимото функциониране на обществените медии както и процедурни стандарти за оценка на въздействието на сделките на медийния пазар върху медийния плурализъм.

ERGA подчертава чувствителността на разглежданите въпроси, някои от които традиционно се уреждат от национални закони, които се различават в отделните държави-членки. От първостепенно значение е защитата на основните ценности в ЕС, като същевременно се спазва принципът на субсидиарност. В този смисъл, ЕМFA не следва да възпрепятства добре функциониращите и утвърдени национални подходи. Взаимодействието между бъдещия ЕМFA и други съществуващи или бъдещи актове на ЕС, като например AVMSD, DSA, DMA, Регламент относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама, трябва да бъде внимателно обмислено и разработено.

ERGA приветства предложението на Комисията да се разчита на мрежата от независими национални медийни регулатори при прилагането на ЕМFA с оглед гарантиране на свободата, независимостта и плурализма на медиите. ERGA призовава за ефективна независимост, засилени ресурси и гарантиране на адекватна институционална структура, които да са гарантирани в предложението за ЕМFA, за да може ERGA да се справи с потенциалните нови отговорности. Те биха могли да се състоят в обмен на най-добри практики, принос на регистрите за прозрачност, разработване на необвързващи насоки и препоръки, наблюдение на рисковете, свързани с медийния плурализъм в онлайн платформите, както и възможност за издаване на факултативни, необвързващи становища или наблюдения по конкретни случаи. Меморандумът за разбирателство (МoU) на ERGA, който подкрепя успешното трансгранично сътрудничество между членовете на ERGA, би могъл да бъде институционализиран и укрепен, за да засили сътрудничеството на националните органи в рамките на медийната регулаторна рамка на ЕС. Ако тези нови задачи бъдат потвърдени, от решаващо значение ще бъде членовете на ERGA да получат необходимите човешки и финансови ресурси, както и ясни правни мандати. Това би било решаващ аспект, който ще позволи на независимите национални регулаторни органи да участват по подходящ начин и да допринасят ефективно за прилагането на ЕМFA.

„Необходимо е укрепване на ERGA, за да се гарантира ефективното изпълнение на ЕМFA, както и да се постигнат целите му. Независимите национални регулаторни органи са движещата сила на ERGA и поради това техните ресурси, както по отношение на персонала, така и на финансовите ресурси, следва да бъдат укрепени. Като се има предвид настоящият контекст на международната криза, членовете на ERGA решиха да създадат ad hoc неформална група в рамките на Подгрупа 2 за завършване на регулаторната рамка на ЕС, свързана с медиите. Тази група ще обсъди различни възможности, които да бъдат разгледани в контекста на ЕМFA, включително медиите под влиянието на трети държави и работата ѝ ще започне скоро“, подчерта председателят на ERGA г-н Карим Ибурки.


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.

Както е посочено в "Декларацията за целите на ERGA", членовете на ERGA подкрепят основните демократични, икономически, социални и културни ценности и цели, залегнали в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD), по-специално гарантиране на свободата на изразяване, свободата на приемане и достъпността на аудиовизуалните медийни услуги; запазването на медийния плурализъм и насърчаването на правото на гражданите на информация; запазването на независимостта на националните регулаторни органи (НРО). Въпреки че не всички членове на ERGA имат еднакви компетенции, прилагането на тези принципи и ценности е в основата на техния мандат и експертен опит.