Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление

Начало » Новини
21 Септември 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 21 септември 2022 г.

Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление


ERGA публикува на 1 септември документ за позицията си относно предложението за Регламент за прозрачността и таргетирането на политическата реклама, представен от Европейската комисия през ноември 2021. В този документ се уточняват и укрепват възгледите на ERGA, съдържащи се в изявлението ѝ относно предложението, което беше прието от Групата през март 2022 г. В документа членовете на ERGA отново заявяват подкрепата си за подхода на Европейската комисия, с който се налагат задължения по цялата верига на политическата реклама, както и амбицията ѝ да гарантира честни и прозрачни кампании, както онлайн, така и офлайн.

ERGA настоява за засилване на определенията за политическа реклама, нивото на прозрачност и ограничаване на техниките за насочване и усилване. В същото време, членовете на ERGA подчертават значението на прилагането на този бъдещ законодателен инструмент, особено по отношение на конкретното управление и координация между компетентните национални регулаторни органи. Докато независимостта на националните регулаторни органи следва да бъде запазена, сътрудничеството между компетентните органи следва да бъде засилено, като се има предвид трансграничният характер на онлайн услугите.

Решаващ ефект от предложения Регламент е да се гарантира прозрачността на политическата реклама за потребителите и за регулаторните и компетентните органи, за да се ограничи евентуалното ѝ отрицателно въздействие върху демокрацията. В този аспект ERGA представи някои предложения за подобряване на определението за политическа реклама (по-специално стесняване на определението за така наречените „тематични реклами“ в законодателното предложение).

ERGA също така призовава за приемане на задължение за издателите да поддържат цялостно хранилище за политически реклами в реално време, което да е лесно за достъп и използване, и да предоставя по-подробни данни за всяка отделна реклама. Тези библиотеки са единственият инструмент, който може да позволи на компетентните национални регулаторни органи и други компетентни органи да събират данни, които са от решаващо значение за наблюдението на новите правила и ще увеличат прозрачността на поведението на платформите. ERGA предлага да се въведе специална разпоредба относно хранилищата за реклами и препоръчва всеки издател на политическа реклама (независимо от неговия размер) да поддържа свое собствено хранилище, което следва да е достъпно в реално време и да е проектирано в съответствие с точни стандарти. Такива ще предоставят на гражданите, изследователите, както и на публичните органи важна информация особено по време на чувствителния период на изборите.

По отношение на техниките за насочване и усилване, ERGA счита, че и двете техники следва да бъдат строго регулирани и ограничени. ERGA предлага в техниките за насочване и усилване да могат да се използват само данни, за които потребителят е дал изрично съгласие (т.е. пол, възраст, местоположение и други данни за самоличност, които са предоставени от потребителите на платформата). ERGA предлага да се забрани използването на данни, изведени от платформата (а не предоставени от потребителя), по отношение на техниките за насочване. Като се има предвид, че онлайн рекламните услуги много често се предоставят трансгранично, за да се гарантира ефективността на Регламента, ERGA препоръчва да се въведе по-координиран и последователен режим на санкциониране, при пълно спазване на демократичните механизми за контрол и балансиране.

Координацията между регулаторните и другите компетентни органи е от решаващо значение за гарантиране на успеха на Регламента, особено когато става въпрос за трансгранични случаи. По този начин трябва да се осигури работеща координация и ролята на ERGA, както и на НРО, следва да бъде призната по-ясно. По-специално, както НРО, така и ERGA следва да бъдат официално споменати в дадена разпоредба като структура, която ще си сътрудничи с Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите и другите специализирани национални органи. Това е основен аспект за ERGA, особено като се има предвид, че Регламентът ще се прилага и за офлайн медийни услуги; и че от „компетентните органи“ може да бъде поискано да получават жалби от потребители и от „доверени сигнализатори“. „Както всички други големи текущи регулаторни проекти в областта на медиите, успехът на тяхното прилагане зависи от ефективното сътрудничество между съответните органи, най-вече с националните регулаторни органи и ERGA. Тяхната роля трябва да бъде изяснена“, заяви Карим Ибурки, председател на ERGA.

По отношение на координацията, необходима за решаване на трансгранични случаи, ERGA потвърждава изразените опасения в позицията си, в която се посочва, че макар и да признава важната роля на координаторите на цифровите услуги (DSCs), новата законодателна рамка следва изрично да предвиди участието на независимите НРО и ERGA.

ERGA счита, че координацията между този Регламент и другите законодателни и незаконодателни инструменти, например Общия регламент относно защитата на данните, Закона за цифровите услуги, Директивата за аудиовизуалните медии услуги и засиления Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, ще има решаващ аспект за гарантиране на ефективното прилагане на Регламента и се ангажира изцяло да работи в синхрон с Комисията на ЕС за постигане на ефективна координация между посочените правни актове.


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.