Прессъобщение

Начало » Новини
09 Декември 2022
РАБОТНА СРЕЩА В СЕМ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА МЕДИЙНИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЛУХ
 
На 8 декември 2022 г. Съветът за електронни медии организира и проведе първа работна среща за достъпност на медийните услуги за хората с увредено зрение или слух. В срещата взеха участие: доц. д-р Георги Йорданов д.м., изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, Росица Караджова, председател на Младежката организация към Съюза на глухите в България, Силвия Чапкънова от името на фондациите „Заслушай се“, „Взаимно“ и „Мога“, представители на обществените доставчици БНТ и БНР, на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, преводачи на жестов език, както и председателят на СЕМ Соня Момчилова и членовете д-р Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Пролет Велкова и д-р Симона Велева, експерти и гости.
При откриване на срещата, председателят на Съвета Соня Момчилова заяви: „Правим всичко по силите си и по възможностите на Закона за радио и телевизия, за да повишаваме и да правим възможен достъпа на информация, на съдържание, колкото се може в по-голяма степен по-достъпен, по-интензивен, по-професионално представен.“
С промените в Закона за радиото и телевизията в края на 2020 г. бяха допълнени и засилени задълженията на доставчиците на медийни услуги за предприемане на мерки за достъпност на техните услуги за хората с увредено зрение или слух. Съгласно новата разпоредба на чл. 8а доставчиците гарантират, че съдържанието в техните услуги постепенно става достъпно за хората с увредено зрение или слух. Средствата за постигането на достъпност на съдържанието на аудио-визуални медийни услуги включват, без да се ограничават до жестомимичен превод, субтитри за глухи и хора с увреден слух, субтитри с говор и звуково описание. Доставчиците на радиоуслуги предоставят чрез интернет, мобилни приложения или други технически средства, с които разполагат, програми и предавания, достъпни за хората с увредено зрение или слух.
Обществените доставчици на медийни услуги създават и предоставят за разпространение новинарски и актуално-публицистични телевизионни предавания в съответствие с технологичното развитие и икономическите възможности на доставчиците по начин, че да бъдат достъпни за хората с увредено зрение или слух. Плановете за действие на обществените доставчици имат за цел и субтитриране на всички телевизионни предавания с езиково съдържание като новини, актуално-публицистични предавания, филми, сериали и други, като постепенно се обхванат и съответните нелинейни услуги по заявка. Конкретните задължения на БНР и БНТ за достъпност на съдържанието на предоставяните от тях услуги се определят в лицензиите им.
Доставчиците на медийни услуги с национален обхват и наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми с политематичен или информационен програмен профил и среднодневен аудиторен дял над 20 на сто и телевизионните програми на БНТ задължително осигуряват в поне една от своите емисии новини в диапазона 19:00 – 23:30 ч. превод на български жестов език.
Обществените БНТ и БНР имат задължения и съгласно Закона за хората с увреждания, който изрично предписва задължение за Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция да осигуряват информация, достъпна за хората с увреждания. Медиите трябва да включват в своите програми предавания и информация, свързани с хората с увреждания (чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от ЗХУ).
Длъжностното лице на СЕМ, на което е възложено предоставяне на информация по въпросите, свързани с достъпността – Диляна Кирковска, представи отчета за изпълнението на чл. 8а от Закона за радиото и телевизията относно прилагането на мерките за достъпност от доставчиците на медийни услуги през периода септември 2021-декември 2022 г. Наблюдението е съобразено с европейската правна рамка (Директива (ЕС) 2018/1808 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г., Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания), както и с българското законодателство (Закон за хората с увреждания, Закон за българския жестов език, Закон за радиото и телевизията).
Кирковска информира участниците, че през 2021 г. Съветът за електронни медии е предприел мерки за събиране в срок на плановете за действие във връзка с непрекъснатото и постепенно увеличаване на достъпността на предоставяните от доставчиците медийни услуги, като по-голямата част от тях са предоставили такива планове. Обърна внимание, че в България регистрираните и лицензирани доставчици са много, като голяма част от тях са членове на АБРО, която е предоставила план от името на своите членове, а в последствие и други оператори са се присъединили към него. Кирковска отбеляза, че съгласно изискванията на закона, плановете са за тригодишен период, като тяхното изпълнение е с времеви хоризонт напред, както и че следва да се отчете факта, че тази дейност е свързана с финанси, човешки ресурс и вложения в технология, интернет приложения, системи за субтитриране и др.
Срещата премина в оживена дискусия за това какво още трябва да се направи за хората с увреждания, за да се подобри достъпът им до медийни услуги. Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания препоръча приемане на Правилник за прилагане на Закона за жестовия език, а председателят на Съюза на слепите подчерта необходимостта от тематични предавания за незрящи.
Участниците в срещата предложиха тези срещи да станат регулярни, за да могат да се обсъждат конкретни предложения и мерки за ефективното прилагане на изискванията за достъпност на медийните услуги хората с увредено зрение или слух.


 Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6