Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA): ERGA приема документ с позиция в подкрепа на инициативата и призовава за ефективна независимост на новия Европейски съвет за медийни услуги

Начало » Новини
29 Ноември 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 29 ноември 2022 г.

Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA): ERGA приема документ с позиция в подкрепа на инициативата и призовава за ефективна независимост на новия Европейски съвет за медийни услуги

На 25 ноември 2022 г., ERGA прие документ със своя позиция относно предложението на Европейската комисия за Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA). Този голям законодателен проект има за цел да защити свободата на медиите, плурализма и независимостта, както и да осигури добре функциониращ вътрешен пазар на медиите в ЕС. Европейските граждани трябва да имат достъп до независимо и плуралистично медийно предлагане, за да могат да формират своите гледни точки и по този начин да участват ефективно в демократичния живот.

ERGA приветства EMFA и подкрепя целите му. ERGA отбелязва с положителен ефект принципа и разумното ниво на минимална хармонизация. ERGA приветства амбицията на предложението, което обхваща широк кръг от важни теми, като например правата и задълженията на доставчиците на медийни услуги, защитата на журналистите и обществените медии. ERGA приветства факта, че EMFA възнамерява да разгледа важни въпроси, като третирането на медийното съдържание онлайн и проблемите, свързани с доставчиците на медийни услуги, установени извън Съюза. ERGA предлага конкретни решения за по-нататъшно укрепване на тези ключови разпоредби.

Що се отнася до новото управление, ERGA приветства създаването на Европейския съвет за медийни услуги, който ще замени ERGA и ще бъде натоварен с нови отговорности. Членовете на ERGA споделят мнението на Комисията, че засилената координация и колективното обсъждане между националните регулаторни органи (НРО) може да донесе значителна добавена стойност за прилагането на медийната регулация в ЕС. От особено значение е създаването на специален механизъм за „структурирано сътрудничество“, който ще помогне за укрепване на правната сигурност, предвидимостта и стабилността на трансграничното регулаторно сътрудничество.

Независимо от цялостната си подкрепа за предложението, ERGA обръща внимание на необходимостта да се наблегне на слабостите на новата институционална структура и повдига някои опасения, които вече бяха посочени в приноса ѝ към обществената консултация, започната от Европейската комисия, и в първоначалната ѝ реакция. Едно от опасенията е свързано със статута на Съвета и неговата ефективна независимост, включително от Европейската комисия. Съветът трябва да прави нещо повече от това да подпомага Комисията и трябва да може да действа по собствена инициатива, като не е необходимо да търси съгласие с Комисията при изготвянето на своите становища и като цяло при изпълнение на задачите си. Съветът трябва да има правомощията да управлява самостоятелно своите вътрешни работи. В същия дух и тъй като ефективната независимост на Съвета е свързана с оперативната структура, ERGA призовава за секретариат, който да работи отделно от Комисията. От решаващо значение е бъдещият Съвет и всички негови членове да разполагат с подходящи човешки и финансови ресурси, за да могат ефективно да изпълняват всичките си нови задачи и да прилагат правилно новите правила.

„ERGA подкрепя предложението за EMFA, което представлява голяма стъпка напред за ЕС, и напълно подкрепя неговите цели. Убеден съм, че съзаконодателите ще отстранят ефективно недостатъците, които ERGA посочи. ERGA е готова да предоставя своите технически съвети и да води диалог с всички политически участници“ каза Карим Ибурки, председател на ERGA.

Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.