Съобщение

Начало » Новини
30 Януари 2023
Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 19 и чл. 19а от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), доставчиците на медийни услуги е необходимо да предоставят на Съвета за електронни медии следната информация:

1. Доставчиците на линейни медийни услуги*, които разпространяват програми с национален обхват, да предоставят данни за:
• дела на европейските произведения, съгласно чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ;
• дела на европейските произведения, създадени от независими продуценти, съгласно чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ;
• дела на новите произведения, съгласно чл. 19а, ал. 3 от ЗРТ.


При възможност, данните относно европейските произведения следва да бъдат предоставени  разграничени в зависимост от техния произход, съгласно дефиницията за европейски произведения, съдържаща се в § 1, т. 7 от ДР на ЗРТ: (линк:)
В предоставяните данни за европейските произведения не следва да се включват българските произведения по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗРТ (линк:), а същите да бъдат предоставени отделно.

* Съобщението по т. 1 не се отнася за телевизионните оператори/ доставчици на медийни услуги, чиито програми са предназначени за местна аудитория и операторът не е част от националната мрежа.


2. Доставчиците на нелинейни медийни услуги** да предоставят данни за дела на европейски произведения и тяхното видимо присъствие, съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ЗРТ.

** Съобщението по т. 2 не се отнася за доставчици, които са микропредприятия по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (обнародвана под номер С(2003) 1422), както и по отношение на доставчици с аудиторен дял, който е по-малък от 1 на сто от общата аудитория на всички аудио-визуални медийни услуги по заявка, предлагани на територията на Република България, както и в случаите, когато задължението по чл. 19, ал. 1 от ЗРТ би било неприложимо на практика или необосновано поради естеството или темата на аудио-визуалните медийни услуги.

Данните трябва да обхващат периода: 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г.
Данните се въвеждат в приложените формуляри.
Срокът за предоставяне на информацията е до 17 февруари 2023 г.
Отговорите следва да бъдат изпращани на електронната поща на СЕМ: office@cem.bg или на хартиен носител на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69.

Формуляр линейни Формуляр нелинейни Легални дефиниции