Съобщение до предприятията, които разпространяват или препредават български и чуждестранни програми

Начало » Новини
14 Февруари 2024
Съобщение до предприятията,
които разпространяват или препредават
български и чуждестранни програми

Съветът за електронни медии напомня, че съгласно чл. 125в от Закона за радиото и телевизията (в сила от 24.02.2009 г.; изм., ДВ, бр. 12/ 2010 г.; доп., ДВ, бр. 100/ 2023 г.) предприятията, които разпространяват* или препредават** български и чуждестранни програми, са длъжни да предоставят на СЕМ на всеки 6 месеца:
- Актуализиран списък на разпространяваните или препредавани програми;
- Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение или препредаване на програмите;
- Документите, свързани с придобиване на правата за разпространение или препредаване на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми.

Съгласно чл. 125к, ал. 6 във връзка с чл. 125к, ал. 2, т. 5 от ЗРТ, в Пети раздел от Публичния регистър, поддържан от СЕМ, се включват:
1. данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на предприятието;
2. данни за органите на управление на предприятието, включително персонален състав;
3. телефон, адрес, електронен адрес, адрес за кореспонденция и лице за контакти;
4. списък на разпространяваните програми, съответно в цифров и аналогов пакет, ако предприятието поддържа два отделни пакета;
5. срокът, до който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма;
6. териториален обхват, за който предприятието има отстъпени права за разпространение на съответната програма.
Данните по т. 1 и 2 се събират служебно от Съвета за електронни медии въз основа на наличната информация в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и публичните регистри, водени от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
Данните по т. 3, 4, 5 и 6 се предоставят от предприятията заедно с информацията по чл. 125в. При промяна на предоставените данни предприятията в 14-дневен срок от настъпване на промяната уведомяват Съвета за електронни медии.

С цел улеснение на лицата, предоставящи информация, може да се ползва изготвения от СЕМ образец (Приложение 1), в който следва да се попълнят актуалните данни по т. 3 и Списък на разпространяваните или препредавани програми в табличен вид, включващ:  наименование на програмата; име на лицето, отстъпващо правата за разпространение или препредаване на програмата; начална дата на договора, с който са уредени правата; срок на договора (в месеци или години) или крайна дата; предвидено автоматично продължаване; териториален обхват; вид пакет, в който се предоставя програмата (цифров и/или аналогов).
Съветът приема като доказателство за надлежно уредени права за разпространение или препредаване на програми документи, от които може да бъде установено: кои са задължените страни и лицата, които ги представляват; дата на сключване на договора; срок на действието му; програмите, за които се отстъпват правата; териториалният обхват; подписи на страните. В случаите, когато някои от изброените данни са посочени в отделно приложение или изменени с анекси към договорите, приложението и/или анексите също трябва да бъдат приложени.
Като доказателство за придобиване на правата за разпространение или препредаване на произведенията, звукозаписите и записите на аудио-визуални произведения, включени в разпространяваните програми, следва да бъдат предоставени копия от договори със съответните правоносители/ организации за колективно управление на права.

Информацията може да се изпраща както на хартиени копия, така и в електронен вариант, чрез сканирани копия на договорите или други документи между предприятията и доставчиците на медийни услуги/ правоносителите. При изпращане на документите по електронна поща, към съобщението следва да се приложи и описание (списък) на предоставените по електронен път копия от документи, в т.ч. брой страници на всеки изпратен документ.

Срокът за предоставяне на документите по чл. 125в от ЗРТ за периода 25.08.2023 г. - 24.02.2024 г. е до 24.02.2024 г. включително, в деловодството на СЕМ на адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 5, стая 505 или на електронен адрес: office125@cem.bg.

Предприятия, вписани в регистъра на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, които не са осъществявали дейност по разпространение или препредаване на програми през периода 25.08.2023 г. - 24.02.2024 г., следва да подадат декларация за това обстоятелство – Приложение 2.
Предприятия, които са прекратили дейност през периода 25.08.2023 г. - 24.02.2024 г., но все още не са уведомили Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно чл. 76 от ЗЕС, поради което фигурират в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, могат да подадат декларация за това обстоятелство пред СЕМ, с цел отразяването му в Пети раздел на Публичния регистър по чл. 125к от ЗРТ  – Приложение 3.

Съветът за електронни медии напомня, че за нарушение на чл. 125в от ЗРТ е предвидено налагането на имуществени санкции: за непредоставяне в определения срок или за предоставяне на невярна или непълна информация – от 3000 до 7000 лева; за разпространение на програми без надлежно уредени права – от 7000 до 30000 лева.

За допълнителна информация - тел. 02 9708822.

Документи:

Приложение 1 Списък на разпространяваните или препредавани български и чуждестранни програми Приложение 2 Декларация за неосъществяване на дейност по чл. 125в от ЗРТ Приложение 3 Декларация за прекратяване на дейност по чл. 125в от ЗРТ